מדיניות פרטיות


תקנון הפרטיות באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
גולן סולאר בע”מ (“החברה”) מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולש ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ואוגרת אודות הגולש. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה הגולש (או אתה), כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכן אותו או לבקש למחקו.
במסגרת ביקורך כגולש באתרי האינטרנט של החברה ו/או במסגרת פנייתך לחברה דרך או באמצעות רשת האינטרנט, אתה (הגולש) מסכים לכך שהחברה תאסוף, תשמור ותשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע אשר נאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך או מידע שתמסור לשותפיה העסקיים של החברה, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, מס’ דרכון, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מצב כלכלי, כל מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו”ב.
אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי שלך לחברה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, אך, אתה מסכים לכך כי אי מסירת תוביל לכך שהחברה לא תוכל להציע לך את שירותיה ו/או לא תוכל לענות כנדרש לפנייתך ו/או ליצור עמך קשר.
חלק מהמידע שנאסף אודותיך אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת, עמודים אשר צפית בהם, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת IP) אשר ממנה פנית, ועוד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ותמסור מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת המידע האישי אשר מצוי בידי החברה ובידיך כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לשותפיה העסקיים וגורמים שלישיים אחרים רלוונטיים (לפי העניין) ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.
המידע שייאסף אודותיך על ידיך או מי מטעמך יישמר במאגר המידע של החברה (“המאגר”), ובאחריות החברה. השימוש במידע שבמאגר המידע של החברה יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:
כדי לאפשר לך להשתמש באתרי האינטרנט של החברה.
ליצירת קשר או בהמשך לפנייתך אלינו, או כאשר אנו סבורים כי קיים צורך בכך לקיום הוראה אחרת על פי דין.
לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.
על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לעשות שימוש במידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים של החברה, התאמה של תכנים לקהל החברה, שירותים ופרסומות, מחקר סטטיסטי, וכל היוצא בזה.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים ולגורמים אחרים את פרטיך האישיים אשר נמסרו לנו והמידע שנאסף אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:
הדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים.
אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין.
אם תקבלה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
במסגרת שינוי התפעולי ומבנה הארגוני של החברה ( לרבות מיזוג עם גוף אחר ) – אז אנו החברה נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי שלך או שנמסר על ידיך או כל מידע אחר אשר הצטבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם יתעורר חשד או תועלה טענה אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
על פי בקשתך המפורשת.
הנך מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, לרבות שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה כלשהי גם אם היא שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

דיוור שיווקי
החברה רשאית, אך לא מוכרחה, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכד' ( “דיוור שיווקי”) לעיתים, לרבות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
הדיוור השיווקי עשוי להכיל מוצרים ושירותים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של החברה.
אם אינך מעוניין לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי לבטל זאת, בכל עת, ולהודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לבחירתך. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוים להתאים לך באופן אישי.

Cookies
החברה ו/או מי מטעמה עושה שימוש באתר בקבצים המכונים Cookies ופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: “Cookies”) שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, אשר מותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר המשתמש עושה שימוש באינטרנט, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש והתנהגות, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של הגולש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה המותאמת למשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לחברה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.
קבצי ה-Cookies הם קבצי טקסט (או שורות קוד), אשר נוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע אודות התנהגות המשתמש באתר כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד / מסך מסוים באתר, אופן הגלישה של המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, זיהוי כתובת IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד. מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני info@golansolar.co.il

בנוסף, במידה והמידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של חברת גולן סולאר בע”מ לפני כניסת השינויים לתוקף.

 

לפני שאתה יוצא כדאי שתבדוק מה הגג שלך יכול לעשות בשבילך

זה פשוט! הזן את גודל המערכת וקבל את התעריף וההכנסה השנתית הצפויה:
אנא בחר שיטת חישוב:

בוא תגלה
כמה כסף תרוויח
למחשבון הסולארי
לחץ כאן